انجمن علمی اپتومتری ایران
مجله علمی - تخصصی اپتومتری و علوم بینایی