انجمن علمی اپتومتری ایران
دانلود

نام فایل: مجله علمی - تخصصی اپتومتری و علوم بیناییی - شماره 1 سایز فایل: 4096 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: دستورالعمل برنامه تنبلی چشم سایز فایل: 1024 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: معرفی عدسیهای کاستوم، فارسی- گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 3072 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: پاورپوینت معرفی عدسیهای کاستوم، انگلیسی - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 1024 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: روشهای کمک به بیماران دچار اختلال دید رنگ - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 5120 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: طراحی عدسیها - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 6144 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: فزونی تطابق - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 3072 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: الکتروتراپی و اپتومتری - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 2048 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: نورپردازی استاندارد در اتاق معاینه - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 7168 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: عینکهای ویژه کامپیوتر و بهره وری - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 4096 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: ارزیابی حساسیت کانتراست - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 4096 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: سندرمهای مکانیکال دید دوچشمی ( دوئن و براون) - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 3072 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: فیکسیشن دیسپاریتی - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 4096 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: عضلات خارج چشمی و نحوه ارزیابی عملکرد آنها - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 5120 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: پردازش رنگ در سیستم بینایی انسان - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 8192 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: فیت لنزهای سافت توریک - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 2048 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: مقدمات فیت لنز آر جی پی- گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 2048 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: Ocular Response Analyzer- گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 5120 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: کراتوکونوس - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 4096 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: لنزهای نرم و اکسیژن رسانی به قرنیه - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 5120 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: رتینوپاتی دیابتی - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 3072 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: کاتاراکت - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 5120 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: فیلترهای جذب طیف پرانرژی نور مرئی - گروه اپتومتری روشنا سایز فایل: 3072 KB دانلود فایل
دانلود

نام فایل: فرمت پوستر مقاله سایز فایل: 0 KB دانلود فایل