انجمن علمی اپتومتری ایران
عضویت در انجمن


* حق عضویت در انجمن علمی اپتومتری ایران مبلغ ( 1500000 ) ریال می باشد .