انجمن علمی اپتومتری ایران
هیئت مدیره

  

  آقای دکتر علی میرزاجانی

  رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران

سوابق شغلی
  آقای دکتر ابراهیم جعفرزاده پور نائب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران سوابق شغلی
  آقای دکتر عباس عظیمی خراسانی عضو هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران سوابق شغلی
  آقای ناصر صادق پور خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران سوابق شغلی
  آقای علی اکبر شفیعی عضو هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران سوابق شغلی
  آقای علی سیفی عضو هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران سوابق شغلی
   

آقای عبدالله فرزانه 

عضو هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران

سوابق شغلی
  آقای بهروز مالکی بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران سوابق شغلی