انجمن علمی اپتومتری ایران
هیئت مدیره

دکتر علی میرزاجانی   ریاست انجمن

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور  نائب رئیس انجمن

علی رضا جعفری  دبیر انجمن

ناصر صادقپور مرادی  خزانه دار انجمن

 دکتر عباس عظیمی  عضو هیات مدیره

عبداله فرزانه  عضو هیات مدیره

جواد ملایی  عضو هیات مدیره