انجمن علمی اپتومتری ایران
شعبه استان خوزستان

 

رئیس شعبه

نائب رئیس شعبه

بازرس

خانم فریده دشتی

آقای حبیب زیرکی

آقای مرتضی محمدی