انجمن علمی اپتومتری ایران
اساسنامه شعب استانی

 

آیین نامه تشکیل و اداره شعب استانی انجمن علمی اپتومتری ایران

 

فصل اول: کلیات 
ماده ١: مقدمه
با عنایت به افزایش روزافزون اعضاء و گسترش فعالیت ھای انجمن در سطح کشور و نظر به  لزوم توسعه فعالیت ھای علمی و تخصصی در تمامی استان ھا، انجمن طبق ماده ٤ اساسنامه انجمن علمی اپتومتری، اقدام به تاسیس شعب استانی مینمایدتسھیل ارائه خدمات به اعضاء انجمن درخارج ازمحدوده استان تھران و رفع مشكلات آنان و برقراری اتحاد  بین اعضاء در سطح كشور از اھداف دیگر تاسیس شعب استانی میباشد. در این راستا آئین نامه حاضر توسط ھیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران تدوین میگردد.

ماده ٢: تعاریف
2-1انجمن: منظور از انجمن در این آیین نامه، انجمن علمی اپتومتری ایران میباشد
٢-2- شعبه  استانی: شعبه  ای از انجمن است كه با توجه به معیارھای تعیین شده در این آئین نامه با عنوان" شعبه انجمن" در یك  استان، تحت نظر انجمن و مطابق با حدود اختیارات تعیین شده در این آیین نامه فعالیت میکند. در این آیین نامه شعبه استانی به اختصار شعبه نامیده میشود.
2-3- حوزه فعالیت: منطقه جغرافیائی فعالیت شعب میباشد که طبق تصمیم انجمن، مجوز فعالیت برای شعب در آن منطقه صادر شده است. حوزه فعالیت میتواند شامل محدوده یك و یا چند استان باشد. شعب فقط مجاز به فعالیت در داخل حوزه تعیین شده میباشند. در این آیین نامه حوزه فعالیت به اختصار حوزه نامیده میگردد.
2-4- عضو پیوسته: کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته اپتومتری باشند و طبق ضوابط مذکور در اساسنامه به عضویت انجمن درآمده باشند. تنھا اعضاء پیوسته انجمن دارای حق رای در مجامع عمومی انجمن میباشند. عضو پیوسته در این آیین نامه به اختصار عضو نامیده میشود.
ماده ٣: اھداف و فعالیت ھای شعب انجمن
شعب استانی انجمن، فعالیتھای زیر را با اخذ مجوز و تحت نظر انجمن در حوزه فعالیت خود انجام خواھند داد:
3-1ارتقای سطح علمی اعضاء و ایجاد تسھیلات جھت مشاركت و حضور اعضاء در فعالیت ھای علمی 
3-٢نوآموزی و بازآموزی و ارتقاء مھارت بالینی اعضاء 
٣-3- توسعه و گسترش فعالیت ھای انجمن در حوزه فعالیت 
3-4- تلاش برای سازمان دھی به حرفه اپتومتری در حوزه مورد نظر 
3-5- كوشش در كسب حمایت سازمان ھای دولتی و خصوصی در استان 
3-6- پیگیری و اجرای مصوبات انجمن در شعب استانی 
3-7- نظارت انجمن بر عملكرد اعضاء در سطح كشور 
3-8- تسھیل ارتباطات انجمن با اعضاء در شھرھای مختلف 
3-9- آگاھی از مشكلات خاص اعضاء در حوزه فعالیت شعبه و كوشش جھت رفع آنھا با كمك انجمن و اعضاء 
3-١٠ - انتقال نظرات، پیشنھادات و دیدگاه ھای اعضاء در حوزه فعالیت شعبه به انجمن 
3 -11- جذب اعضای جدید 
فصل دوم: نحوه تشکیل و اداره و انحلال شعب
ماده ٤: شرائط تاسیس شعبه
4-1- شعب استانی تنھا در استان ھا یا حوزه ھایی که حداقل پانزده عضو پیوسته انجمن وجود دارد، تاسیس می گردد. 
تبصره: در استانھایی که دارای انجمن اپتومتری می باشند، تشکیل شعب استانی انجمن علمی منوط به اعلام موافقت پنجاه درصد
بعلاوه یک نفر از اپتومتریستھای آن استان میباشد.
4-2- شعب استانی انجمن بر اساس تشخیص ھیئت مدیره انجمن و با تقاضای كتبی حداقل ١٥ نفر از اعضای انجمن ساكن در استان پس از تائید ھیئت مدیره انجمن تاسیس می شوند.
ماده ٥: نحوه تاسیس شعبه
5-1- ارکان شعبه عبارتند از: مجمع عمومی، ھیات مدیره، بازرس 
5-2- شعبه با نام "انجمن علمی اپتومتری ایران - شعبه [نام استان]" نامیده می شود، و ھمین نام در سربرگ ھا و مكاتبات چاپ می شود. سربرگ و مھر متحد الشكل شعب توسط انجمن تهیه و در اختیارمسئول شعبه قرار خواھد گرفت.
5-3-  پس از تائید رسمی تاسیس شعبه توسط ھیئت مدیره انجمن، اولین جلسه آن شعبه با دعوت قبلی از اعضاء انجمن که در حوزه مربوطه مشغول بکارند و با حضور نماینده انجمن تشكیل و با رای کتبی و مخفی حاضرین در جلسه، ھیئت مدیره شعبه استانی انتخاب میگردند. تعیین محل استقرار شعبه نیز در ھمین جلسه انجام می شود.
ماده ٦: نحوه انتخاب اعضای ھیئت مدیره
6-1- نحوه انتخاب ھیئت مدیره شعب استانی به ترتیب زیر خواھد بود و اطلاعات مورد نیاز به طرق مقتضی توسط انجمن 
جمع آوری و بررسی خواھد شد:
6-1-1- اعلام فراخوان به اعضاء در ھر حوزه توسط انجمن 
6-1-2- دریافت مدارك و سوابق مربوط از متقاضیان 
6-1-3- ارزیابی مدارك و شرایط متقاضیان توسط انجمن 
6-1-4- معرفی واجدین صلاحیت توسط انجمن 
6-1-5- برگزاری جلسه مجمع عمومی استانی و رأی گیری از حاضرین 
6-2- شرایط احراز كاندیداتوری برای عضویت در ھیئت مدیره شعب استانی به شرح ذیل می باشد: 
6-٢-1 سپری شدن حداقل ٣ سال از تاریخ فارغ التحصیلی 
6-2-٢- عضویت در انجمن و سپری شدن حداقل ٢ سال از تاریخ عضویت 
٦-٢-٣ نداشتن سوء شھرت در استان یا حوزه مورد نظر 
6-3 تعداد اعضای ھیئت مدیره شعبه ٣ یا ٥ نفر میباشد. تعداد اعضاء ھیات مدیره شعبه در حوزه ھایی که تعداد اعضاء 
پیوسته آنھا حداقل ٢٠ باشد ، ٥ نفر و در حوزه ھایی که تعداد اعضاء پیوسته کمتر از ٢٠ نفر باشند، ٣ نفر میباشد. درشعبی
که اعضای ھیات مدیره ٣ نفر باشند یك عضو علی البدل و درشعبی که اعضای ھیات مدیره ٥ نفر باشند دو نفر به عنوان
اعضای علی البدل انتخاب می شوند.
6-4- در انتخابات شعب یک نفر بازرس و یک نفر بازرس علی البدل نیز انتخاب میگردند. نام بازرس به طور جداگانه در 
برگ رای قید شود.
6-5- انتخابات شعبه در ھر دوره حداكثر تا دو ماه پس از انتخابات ھیات مدیره انجمن برگزار می گردد. در مواردی که 
انتخابات ھیات مدیره انجمن به تعویق افتد ھیات مدیره شعبه تا زمان برگزاری انتخابات مسئولیت خواھد داشت.
٦-٦- تاریخ و محل انتخابات ھیات مدیره شعب پس از تصویب ھیات مدیره انجمن، حداقل دو هفته قبل اطلاع رسانی خواھد 
شد.
6-7- انتخابات شعب با حضور نماینده تام الاختیار انجمن (یا معرفی نماینده استانی بصورت مکتوب) رسمیت یافته و با نظارت 
دو نفر از اعضای حاضر که از سوی شركت كنندگان پیشنھاد و به تصویب حاضرین می رسند برگزار می گردد.
6-8- رای گیری بصورت مخفی و کتبی میباشد و تعرفه ھای رای باید به صورت پیوسته ضمیمه گردند. 
٦-٩ جلسه رای گیری با حضور نصف به علاوه یك اعضاء پیوسته انجمن در آن حوزه برگزار میگردد. تعداد اعضای انجمن در ھر استان قبل از انتخابات تعیین و به نماینده تام الاختیار انجمن به طور كتبی اعلام می گردد.
6-10 - در صورتی که در اولین جلسه تعداد حاضرین به حد نصاب نصف به علاوه یك اعضاء نرسد،جلسه دیگری حداكثر به فاصله دوهفته برگزار خواھد گردید که جلسه نوبت دوم با حضور ھر تعداد از اعضاء حوزه مورد نظر، رسمیت یافته و رای گیری انجام خواھد گردید.
٦ - ھیات مدیره شعبه در اولین جلسه بعد از انتخابات یك نفر مسئول شعبه، یك نفر دبیر و یك نفر خزانه دار با رای مخفی اكثریت اعضای ھیات مدیره انتخاب خواھند کرد.
6-12 - فھرست اسامی و امضای حاضرین جلسه به ھمراه صورتجلسه انتخابات که به امضای نماینده تام الاختیار انجمن و ناظرین رسیده باشد و ھمچنین صورتجلسه نخست ھیات مدیره شعبه، جھت تایید نھایی به انجمن ارسال می گردد.
٦-١٣ - شروع فعالیت مسئول جدید یا اعضای ھیات مدیره شعبه منوط به تایید آن از سوی ھیات مدیره انجمن خواھد بود. ھیات مدیره انجمن در اولین جلسه، صحت انتخابات شعبه را بررسی و نتیجه را كتباً به شعبه اعلام خواھد كرد.
6-14 - در تصمیمات ھیات مدیره شعب، بازرس و اعضای علی البدل حق رای ندارند. 
6-15- چنانچه ھر یك از اعضای ھیات مدیره سه جلسه پیوسته متوالی یا ٥ جلسه پیوسته متناوب غیبت غیر موجه با تشخیص مسئول شعبه داشته باشد، مستعفی تلقی شده و جایگزین آن از بین اعضای علی البدل تعیین خواھد شد.
٦-١٦ - دوره خدمت ھیات مدیره شعب تا پایان دوره فعالیت ھیئت مدیره انجمن می باشد. 
ماده ٧: نحوه انتخاب محل استقرار شعبه
7-1شرائط انتخاب اعضاء انجمن برای استفاده از محل دفترکار آنان جھت استقرار شعب استانی و تصدی امور اداری مربوط 
به آن، به شرح زیر است:
7-1-١سپری شدن حداقل ٣ سال از تاریخ فارغ التحصیلی 
7-1-2عضویت در انجمن و سپری شدن حداقل ٢ سال از تاریخ عضویت 
7-١-3دارا بودن سند مالكیت یا اجاره نامه معتبر برای محل دفتر 
7-١-4دارا بودن حداقل امكانات سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی دردفتر دفتر کار مثل تلفن، فاكس، كامپیوتر، 
اینترنت و غیره
7-١-5- دارا بودن نیروی انسانی لازم در ساعات اداری و فضای مناسب

 

 

 

 

 

7-١-6نداشتن سوء شھرت در استان یا حوزه مورد نظر 
٧-١-٧داشتن انگیزه کافی جھت انجام امور اداری شعب استانی 
7-١-8 پذیرش اكثریت اعضا در استان مربوط 
7-١-9 تصویب ھیئت مدیره انجمن 
7-2استفاده از فضای رایگان که توسط سازمانھا و نھادھای دولتی حامی انجمن دراختیار شعبه قرار می گیرد درصورتی که به تشخیص ھیات مدیره شعبه از شرایط مناسبی به لحاظ فضای كاری و امكانات زیربنایی و غیره برخوردار باشد بلامانع است.ھمچنین شعبه می تواند پس از اخذ مجوز از انجمن مركزی جھت ھمکاری متقابل فیما بین شعبه و دانشگاه ھا یا دانشکده ھا وموسسات نسبت به امضای تفاھم نامه با امضای بالاترین مقام مسئول سازمان و رئیس انجمن یا ھیات مدیره مركزی اقدام نماید و در قالب تفاھم نامه نسبت به درخواست واگذاری فضای فیزیکی از طرف مقابل و یا امکانات اولیه (میز و صندلی اداری، تلفن، كامپیوتر، پرینتر، فاكس، كابل شبکه، اسکنر و نظایر آن) اقدام و در مقابل نسبت به ھمکاری در انتشار نشریات و ھمکاری ھای آموزشی، پژوھشی و مشاوره ای و... (با سھم ٥٠ درصد مشاركت در درآمدھای حاصل از ھر فعالیت) نماید.
7-3 در صورتی که شعبه انجمن نتواند در قالب تفاھم نامه یا استفاده از فضای رایگان ارائه  شده توسط سازمانھا و نھادھای دولتی، نسبت به تامین فضای فیزیکی و امکانات اداری فوق الذكر اقدام نماید، جھت اجاره فضای فیزیکی و خرید لوازم  و تجھیزات اداری و ارتباطی و ... از محل بودجه شعبه اقدام می گردد.
ماده ٨: مجمع عمومی شعب
8-1- مجمع عمومی حداقل باید به طور سالانه  تشکیل گردد و تاریخ برگزاری مجمع عمومی باید حداقل یک ماه قبل اطلاع رسانی گردد.
8-2- گزارش عملکرد سالانھ و ترازنامه مالی شعبه که توسط ھیات مدیره شعبه تنظیم شده است باید حداقل یک ماه قبل از 
برگزاری مجمع عمومی در اختیار بازرس شعبه و بازرس انجمن قرار گیرد.
8-3- ھیات مدیره شعبه باید در مجمع عمومی نسبت به ارائه گزارش عملکرد سالانه  و ترازنامه مالی شعبه به اعضاء اقدام 
نماید.
8-4گزارش عملکرد سالانه و ترازنامه مالی شعبه به انضمام نظر بازرس شعبه در مورد آنھا و صورتجلسه مجمع عمومی بایستی برای ھیات مدیره و بازرس انجمن ارسال گردد. صورتجلسه مجمع عمومی، بدون امضای اعضای حاضر اعتبار ندارد.
ماده ٩: انحلال شعبه:
9-1در صورتی که اقدامات ھر یک از شعب استانی مغایر با اھداف مندرج در اساسنامه یا آیین نامه داخلی انجمن باشد، ھیات 
مدیره انجمن در لغو احكام ھر یك از اعضاء ھیات مدیره شعبه و یا انحلال شعبه در ھر زمان مختار خواھد بود.
9-2در صورت انحلال شعبه کلیه اموال و دارایی ھای شعبه در اختیار انجمن علمی اپتومتری ایران قرار خواھد گرفت. 
فصل سوم: تعھدات متقابل شعبه و انجمن
ماده ١٠ : تعھدات انجمن در قبال شعب استانی:
١0-١ارائه گواھی فعالیت به شعب استانی 
10-2 كوشش برای معرفی و اخذ سھمیه برای مدیران و پرسنل شعب استانی، برای سمینارھا، كنفرانس ھا و ھمایش ھای 
دعوت شده از انجمن در مواردی که اخذ سھمیھ امكان داشته باشد.
10 -3ھمكاری با شعب استانی در برگزاری برنامه ھای استانی مصوب
10-4 تخصیص ٥٠ % از حق عضویت اعضاء استانی به شعبه در چارچوب بودجه پیشنھادی شعبه 
10-5 تامین نیروی علمی متخصص از سایر استان ھا در مواردی که نیروی متخصص علمی برای تشکیل دوره ھای 
آموزشی مصوب در استان وجود ندارد.
ماده ١١ : تعھدات شعب
-1- رعایت كامل اخلاق حرفه ای در اجرای وظائف محوله 
11-2- رفتار عادلانه  و منصفانه با اعضاء انجمن در حوزه عملكرد 
11-3- اجرای كامل مفاد اساسنامه انجمن وآیین نامه ھا، مصوبات و دستورالعمل ھائی که از طرف انجمن ابلاغ می گردد 
11 -4- گزارش به موقع تمامی فعالیتھا و برنامه ھا و مکاتبات شعبه به انجمن 
11-5- عدم واگذاری فعالیت ھای متعھد شده به افراد دیگر 
11-٦عدم انجام ھرگونه كار موازی و رقابت با اعضاء انجمن و یا سایر نھادھای اپتومتری در حوزه فعالیت 
11-٧عدم سوء استفاده از نام و شرایط حرفه ای انجمن به نفع یک شخص یا یك گروه و عدم ایجاد ھرگونه شبهه از این نظر 
ماده ١٢ : وظایف و اختیارات ھیئت ھای شعب
١2-١اعضای ھیات مدیره شعب، بازوھای اجرایی انجمن در استان ھا بوده و در راستای اھداف مندرج در فصل دوم 
اساسنامه انجمن فعالیت می كنند.
1٢-٢فعالیت علمی - پژوھشی شعب در اولویت اول قرار داشته و مسئولین شعب می بایست به این امر اھتمام ورزند. 
12-3فعالیت شعب تنھا در محدوده حوزه فعالیتشان میباشد. شعب نمی توانند با سازمان ھای فرا استانی مكاتبه نمایند و 
مكاتبات فرا استانی از طریق ھیات مدیره انجمن انجام می گیرند.
12-4 کلیه فعالیتھای شعبه بایستی با اطلاع و مجوز انجمن بوده و تحت نظارت آن صورت گیرد. 
12-5 وظائف و مسئولیت ھای كلی شعب به شرح زیر خواھد بود: 
12-٥-1- معرفی انجمن به نھادھای مرتبط استانی 
1٢-٥-٢- اطلاع رسانی در خصوص انجمن و كوشش در ارتقاء جایگاه انجمن در استان 
12-٥-3- ارتباط مستمر با سایر انجمنھای علمی، صنفی، اجتماعی و سازمان ھای مربوطه که درمحدوده فعالیت شعبه 
می باشد
12-٥-4- ارائھ پیشنھادات سازنده برای بهبود وگسترش فعالیت ھای انجمن وارتقاء حرفه اپتومتری در حوزه مربوط 
12-6عضو گیری به شرح زیر میباشد: 
12-٦-1 شناسایی و جذب اپتومتریستھایی که در محدوده حوزه مربوط فعالیت می نمایند 
1٢-٦-2 جذب دانشجویان علاقمند ترجیحا در سطوح كارشناسی ارشد و دكترا جھت توسعه عضویت دانشجویی 
انجمن
12-٦-3دریافت مدارك متقاضیان عضویت و كمك به انجمن در ارزیابی اولیه صلاحیت آنان 
12-7ارتباط با اعضاء: 
12- 7-1- رسیدگی و رفع اختلافات میان اعضای انجمن در محدوده فعالیت شعبه با ھماھنگی انجمن برحسب 
درخواست آنان
1٢-٧-2حل و فصل مشكلات اعضا در ارتباط با ارگان ھا و نھادھا نظیر بیمه و غیره در حوزه محل فعالیت در 
محدوده اختیارات واگذار شده از طرف انجمن
12-٧-3رایزنی با مسئولین انجمن در جھت حل مشكلات اعضا در محدوده شعبه 
12-٧-4اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص فرصت ھای كاری 
12- 8 ھمكاری و ارتباط با انجمن: 
12-8-1 دریافت بخشنامه ھا و ابلاغیه ھای انجمن و انجام اقدامات مقتضی مرتبط با آنھا 
12-8-2اطلاع رسانی به موقع نامه ھا، ابلاغیه ھا و اخبار انجمن به اعضاء حوزه محل فعالیت 
12-٨-3  حضور در جلسات ھماھنگی بین شعب استانی و یا جلسات ھیات مدیره انجمن در مواردی که ھیات مدیره 
انجمن لازم بداند
12-٨-4 برنامه ریزی، اخذ مجوز، ھماھنگی و اجرای فعالیت ھای فعالیت ھای ادواری و سالانه  شعب 
12-٨-5 برنامه ریزی دوره ھای آموزشی و كارورزی تخصصی برای اعضاء استانی 
12-٨-6 برگزاری سمینارھا، جشنواره ھا و كنفرانس ھا و غیره 
12-٨-7ھمكاری در توزیع نشریات و مكاتبات انجمن و مواد علمی، آموزشی که از طرف انجمن مشخص می گردد 
12-٨-8 تشكیل كمیته ھای تخصصی در استان متناظر با كمیته ھای تخصصی. در صورتی که تشكیل كمیته ھای 
دیگری علاوه بر كمیته ھای تخصصی موجود در انجمن بنا به تشخیص ھیأت مدیره شعبه ضرورت یابد، پس از
درخواست كتبی از جانب شعبه و دریافت مجوز از ھیأت مدیره انجمن، اقدامات لازم انجام خواھد پذیرفت.
12-٨-9 برگزاری انتخابات برای تعیین اعضاء ھیئت رئیسه شعبه در پایان دوره 
١2-٨-10 - ارسال به روز رونوشت کلیه مكاتبات شعبه به انجمن 
١2-٨-11 – ارائه گزارش عملكرد سالانه شعبه به انجمن و سایر گزارش ھای درخواستی انجمن بر حسب مورد 
١٢-٨-١2 - ھمكاری با انجمن جھت بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان عضویت در حوزه فعالیت 
١2-٨-١3 - گزارش اقدامات یا رفتارھای خلاف اخلاق حرفه ای و استاندارد ھای انجمن از سوی اعضاء به انجمن 
١2-٨-١4 - تهیه لیست کامل اطلاعات اعضاء انجمن در حوزه فعالیت و ارسال آن به انجمن 
١2-٨-١5 - انجام اقدامات دیگری که در قالب اھداف انجمن در ارتباط با استان مربوط از سوی انجمن درخواست 
میگردد
ماده ١٣ : منابع مالی و گردش مالی شعب استانی
13-1 شعب استانی در محدوده امكانات مالی انجمن ھمه ساله حداكثر تا پایان آذر ماه برنامه و بودجه مورد درخواست خود را برای ھیئت مدیره انجمن ارسال خواھند داشت تا در قالب برنامه ھای ملی و استانی انجمن، بودجه لازم از محل منابع موجود به آنان تخصیص داده شود.
13-2 بمنظور تامین ھزینه ھای جاری دفاتر شعب استانی از جمله اجاره، پشتیبانی، تجھیزات، نیروی انسانی و غیره در 
راستای انجام وظایف و پیشبرد اھداف و برنامه ھای شعب استانی، ٢٠ % از حق عضویت اعضاء استانی در چارچوب بودجه پیشنھادی به شعبه مربوطه تخصیص می یابد.
13-3 شعب استانی می توانند در صورت حصول درآمدھا و یا دریافت ھدایای استانی، پس از تخصیص ٢٠ % آن به انجمن، برنامه ھای خود را از محل این نوع در آمدھا نیز به اجرا بگذارند.
13-4 شعب استانی موظف به افتتاح حساب جاری مشترك در یكی از شعب بانك ھای رسمی كشور با امضاء مجاز مسئول و خزانه دار شعبه ھمراه با مھر شعبه می باشند. کلیه پرداختھای مالی شعب از محل این حساب خواھد بود.
13-5 کلیه درآمدھای شعب از قبیل دریافت ھدایای استانی می تواند بطور مستقیم به حساب بانکی شعب استانی واریز وشعبه استانی انجمن ظرف مدت حداكثر یک ماه ٢٠ % مبالغ فوق را به حساب انجمن در مرکز واریز نماید. بدیھی است مبالغ حق عضویت اعضا در ھمه حال باید بطور مستقیم به حساب انجمن در مرکز واریز گردد.
فصل چھارم: نظارت انجمن بر شعب
ماده ١٤ : پاسخگویی شعب در مقابل انجمن
14-1اعضای ھیات مدیره شعب ملزم به رعایت و اجرای کلیه قوانین، مقررات و بخش نامه ھای رسمی دولت،آیین نامه
داخلی و مصوبات ھیئت مدیره انجمن می باشند.
14-2 مسئول شعبه پاسخگوی تمام اقدامات خود در مقابل ھیئت مدیره انجمن و مقامات ذیربط استانی بوده و مسئولیت خواھد 
داشت.
14-3 کلیه فعالیت ھای شعب استانی باید در چارچوب اساسنامه و برنامه ھای مصوب ھیات مدیره انجمن باشد. 
ماده ١٥ : گزارش دھی به موقع به انجمن
15-1 شعب می بایست صورت کلیه فعالیت ھای خود اعم از شرکت در جلسات، سخنرانی ھا و پیگیری مشکلات اعضاء را کتباً به ھیات مدیره انجمن ارسال نمایند.
15-2 شعب باید دارای یک بایگانی جھت نگھداری یک نسخه از کلیه نامه ھای وارده، صادره، صورتجلسات انجمن و دفاتر مالی بوده تا در موارد لزوم به بازرس انجمن یا شعبه، ھیئت مدیره انجمن و یا ھیات مدیره بعدی شعبه تحویل نمایند.
15-3 رونوشت کلیه مكاتبات شعب باید به دبیرخانه انجمن ارسال گردد. 
15-4 خزانه دار شعبه ملزم به نگھداری دفتر مالی شعبه می باشد. 
ماده ١٦ : ھمکاری با بازرسین
16-1 شعب باید با بازرس ھیات مدیره انجمن و بازرس شعبه مربوطه ھمکاری نمایند. 
16-2 بازرس شعبه در صورت عدم ھمکاری ھیات مدیره شعبه باید موارد را کتباً به ھیت مدیره انجمن و بازرس انجمن 
اطلاع دھد.
ماده ١٧ : حل اختلاف:
درکلیه موارد اختلافی بین انجمن وھیئت مدیره شعبه استانی، نظر ھیئت مدیره انجمن، فصل الختام و مبنای نھائی عمل خواھد بود.
فصل پنجم: خلاصه
 
ماده ١٨ : این آیین نامه در ٥ فصل و ١٨ ماده در مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی اپتومتری  درمورخه 13 /1393/6 در به تصویب نھایی رسید و از تاریخ تصویب، لازم الاجراء می باشد.