انجمن علمی اپتومتری ایران
اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن علمی اپتومتری ایران

فصل اول ـ کليات


ماده 1: باستناد مصوبه دويست وشصت و دومين جلسه مورخ 7/8/70 شورايعالي انقلاب فرهنگي و آئين نامه مربوط به آن ، انجمن علمي اپتومتري ايران بر اساس مواد آتي تشکيل مي گردد ، که در سطور بعد بطور خلاصه آنجمن ناميده مي شود.
ماده 2: انجمن صرفاٌ در زمينه هاي علمي ، تحقيقاتي، تخصصي و فني مربوط فعاليت مي نمايد و اعضاي آن بنام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به دستجات و احزاب سياسي را ندارند.
ماده 3 : انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب کميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي و ثبت در اداره ثبت شرکتها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.
ماده 4 : مرکز انجمن در تهران است و شعب آن مي تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود.
ماده 5 : انجمن داراي تابعيت ايراني است.
ماده 6: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم ـ شرح وظايف و اهداف

ماده 7 : به منظور نيل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه انجمن ، اقدامات و فعاليتهاي زير را بعمل خواهد آورد.
1ـ 7ـ ايجاد ارتباط علمي ، فني ، تحقيقاتي ، آموزشي و تبادل نظر بين محققان ، متخصصان و ساير کارشناساني که به نحوي با شاخه هاي گوناگون علوم بينايي سرو کار دارند.
2ـ7ـ همکاري با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در برنامه ريزي امور آموزشي ، پژوهشي.
3ـ7ـ ارزيابي و بازنگري برنامه هاي آموزشي ، پژوهشي و ارائه پيشنهادهاي لازم در مسائل مذکور .
4ـ7ـ ارائه خدمات آموزشي ، علمي ، پژوهشي و فني.
5ـ7ـ ترغيب و تشويق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليتهاي علمي ، پژوهشي و آموزشي.
ـ7 ـ تهيه وتدوين و انتشار نشريات علمي ، آموزشي و برگزاري گردهمائيهاي بازآموزي، آموزشي و پژوهشي در سطوح داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور.

فصل سوم ـ عضويت

ماده 8 : عضويت در انجمن به طرق زير مي باشد:
1ـ 8ـ عضويت يوسته : هيأت مؤسس انجمن و کليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي در رشته اپتومتري باشند مي توانند طبق ضوابط مذکور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.
2ـ 8 ـ عضويت وابسته : افرادي که حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن درآيند.
کليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي در يکي از رشته هاي علوم بينايي باشند و کليه افرادي که داراي مطالعات ، تحقيقات و علائق در علوم بينايي مي باشند.
3ـ 8 ـ عضويت افتخاري : شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي ، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمکها ي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.
تبصره 1 : اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط و تصويب هيأت مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.
تبصره 2 : اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيأت مؤسس و هيأت مديره مذکور در ماده 7 آئين نامه تخوه تشکيل و شرح وظائف کميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي را دارا باشند.
ماده 9 : هريک از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط هيأت مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.
تبصره : پرداخت حق عضويب هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد کرد.
ماده 10 : عضويت در انجمن در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد:
1ـ 10 ـ استعفاي کتبي عضو.
2ـ 10 ـ عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي که هيأت مديره تعيين مي نمايد.
3ـ10 ـ زوال يکي از شرايط عضويت و نيز محکوميت قطعي در هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نطام پزشکي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشکي.
تبصره 1: مدت تعليع عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشکي است .
تبصره 2: تصمیم نهائي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تأييد هيأت نظارت بر عملکرد انجمن بنابر موضوع بند 7 ماده 13 آئين نامه با هيأت مديره خواهد بود.

فصل چهارم ـ ارکان انجمن

ماده 11: انجمن داراي ارکان زير است :
1ـ 11ـ مجمع عمومي
2ـ 11ـ هيأت مديره
3ـ 11ـ يازرس

الف ـ مجمع عمومي

ماده 12 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاء پيوسته انجمن به دو صورت زیر تشکيل مي گردد:
1ـ12ـ مجمع عمومي عادي که هر سال يکبار تشکيل مي شود و به امود جاري انجمن رسيدگي مي کند و نيز مي تواند انز جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکيل شود.
2ـ12ـ مججمع عمومي فوق العاده که در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم در خصوص انحلال انجمن تشکيل تشکيل مي شود و نتيجه تصميمات آن در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب کميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دويست و شصت ودومين جلسه 7/8/70 شورايعالي انقلاب فرهنگي قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومي به دعوت هيأت مديره يا بازرس يا 5/1 از اعضاء پيوسته تشکيل مي گردد.
تبصره 1: جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده هر يک يا حضور حداقل نصف به علاوه يک اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اکثريت آراء خواهد بود.
تبصره 2: چنانچه حد نصاب لازم براي تشکيل جلسات مجمع عادي و فوق العاده بدست نيامد به فاصله يکماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي شود در انيصورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکيل خواهد شد.
ماده 13 : وظائف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
1ـ13ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليتهاي سالانه انجمن.
2ـ13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت.
3ـ13ـ انتخاب و يا عزل اعضاء هيأت مديره.
4ـ13ـ انتخاب يک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلي و يکنفر علي البدل.
5ـ13ـ تصويب کليه آئين نامه ها و ضوابط اجرائي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيأت مديره .
6ـ 13ـ تعيين روزنامه کثيرالانتشار براي آگهي هاي انجمن
تبصره : در کليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آئين نامه نحوه تشکيل و شرح وظائف کميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دويست وشصت ودومين جلسه مورخ 7/8/70 شورايعالي انقلاب فرهنگي جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده کميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت.

ب ـ هيأت مديره

ماده 14 : اعضاي هيأت مديره مرکب از( 5 تا 9) نفر است که 2 نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. اعضاي مذکور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 2 سال يکبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضويت در هيأت مديره افتخاري است.
تبصره : جلسات هيأت مديره حداقل هر يک ماه يکبار تشکيل مي شود و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اکثريت آراء خواهد بود.
ماده 15 : هيأت مديره در اولين چلسه يکنفر رئيس ، يکنفر نائب رئيس و يکنفر دبير (عنداللزوم ) و يک نفر خزانه دار با رأي کتبي اکثريت اعضاي هيأت مديره انتخاب مي نمايد.
تبصره 1: رئيس هيأت مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و اجراي کليه مصوبات هيئت مديره و نماينده قانوني شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره 2 : امضاي اوراق تعهد آور با رئيس هيأت مديره همراه با امضاي خزانه دار و مهر انجمن و نامه هاي رسمي اداري با امضاي رئيس هيأت مديره و در غياب او نائب رئيس ( دبير) خواهد بود.
تبصره 3 : چنانچه هر يک از اعضاي هيأت مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه ( به تشخيص هيأت مديره ) در جلسات شرکت ننمايند مستعفي شناخته خواهد شد.
تبصره 4 : در صورت استعفاء و برکناري و يا فوت هر يک از اعضاي هيأت مديره عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
ماده 16 : هيأت مديره موظف است ظرف حداکثر چهارماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي ارسال نمايند.
تبصره : هيأت مديره قبلي تا تأئيد هيأت مديره چديد از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ماده 17 : وظائف و اختيارات هيأت مديره
1ـ17ـ دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده
2ـ17ـ اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي
3ـ17ـ تشکيل جلسات سخنراني و گردهمايي هاي علمي ، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور.
4ـ17ـ تهيه ضوابط و مقررات و آئين نامه هاي اجرائي .
5ـ17ـ تهيه گزارش سالانه فعاليتهاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي .
6ـ17ـ تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي.
7ـ17ـ قبول هدايا وکمکهاي مالي براي انجمن .
8ـ17ـ پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه مجمع عمومي فوق العاده .
9ـ17ـ اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه.
10ـ17ـ تشکيل کميته اجرائي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها.
11ـ17ـ انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات کشور.
12ـ 17ـ اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي که عليه انجمن اقامه مي شود در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و توکيل غير.
13ـ 17ـ اتخاذ تصميم بسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور.
14ـ17ـ پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق العاده .

ج ـ بازرس

ماده 18 : انجمن داراي يک نفر بازرس اصلي و يکنفر الي البدل بود که هر 2 سال يکبار در جلسه مجمع عمومي عادي با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد.
ماده 19 : وظائف بازرس به شرح زير است :
1ـ19ـ بررسي کليه اسناد و مدارک مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي .
2ـ19ـ بررسي گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي.
3ـ19ـ گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.
4ـ19ـ دعوت از مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري.
ماده 20 : شرکت بازرس در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي مجاز است و در هر زمان مي تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را ازهيأت مديره مطالعه و مورد بررسي قرار دهد.
ماده 21 : در پايان هر سال مالي رياست هيأت مديره گزارش فعاليتهاي سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشکيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تأئيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.
ماده 22 : منابع مالي انجمن عبارتست از :
1ـ22ـ حق عضويت اعضاء
2ـ22ـ از محل هدايا و کمکها

فصل پنجم ـ موارد انحلال انجمن

ماده 23 : در صورت درخواست هيأت مديره يا بازرس و يا 3/1 اعضاء پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق العاده به هر دليل انجمن منحل مي گردد.
ماده 24 : مجمع عمومي فوق العاده که تصميم به انحلال انجمن مي گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيأت تصفيه و تعيين مدت مأموريت آن اقدام خواهد کرد.
ماده 25 : هيأت تصفيه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي نمايد. ختم عمليات فصفيه بايد به بصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد و در روزنامه رسمي و يکي از جرائد کثيرالانتشار آگهي کود مراتب به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي اعلام گردد.
تبصره : باقيمانده دارائيهاي انجمن پس از وضع ديوان و مخارج پس از تصويب هيأت مديره به يکي از مؤسسات آموزشي تحقيقاتي کشور اهداء خواهد شد.

فصل ششم ـ ساير مقررات

ماده 26 : طرح ها و برنامه ها ساير اقداماتي که در اساسنامه پيش بيني شده است چنانچه به نحوي از انحاء با وظايف يکي از وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ذيربط به مرحله اجراء در خواهد آمد.
ماده 27 : اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 27 ماده و 14 تبصره در اريبهشت ماه سال 1381 به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيد.

مؤسسين:
1ـ دکترمحمد آقازاده اميري
2ـ دکتر ابراهيم جعفرزاده پور
3ـ دکتر هاله کنگري
4ـ دکتر علي ميرزاجاني