انجمن علمی اپتومتری ایران
تماس با ما

جهت تماس با دبیر خانه کنگره به روش های زیر اقدام فرمایید:

دبیرخانه کنگره

021-22638246 

021-22638218  

آدرس پست الکترونیکی

congress@irsopt.org