انجمن علمی اپتومتری ایران
تقویم همایش ها

عنوان همایش مکان برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان جزئیات همایش
بیست و چهارمین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران سالن همایش های رازی 1393/09/10 1393/09/13 irsocongress.org/
هجدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران سالن همایش های رازی 1394/05/10 1394/05/13 متعاقباً اعلام می شود
 مبانی و اصول پیاده سازی اجزا و قابلیت های آموزش های چهره به چهره در آموزش های تعاملی تحت وب

تهران- سالن همایشهای بیمارستان امام خمینی (ره(  کد 49290


1393/09/04 1393/09/04  
پنجمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی سالن همایش های رازی 1393/12/14 1393/12/15 iravo.org/meeting.aspx
چهارمین سمینار دانشجویی اپتومتری ایران سالن همایش های دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1394/02/10 1394/02/10 http://irsopt.org/fa
پانزدهمین کنگره اپتومتری خراسان مشهد - سالن همایش های برج ساپکو 1394/02/23 1394/02/25  http://cvs2015.ir