انجمن علمی اپتومتری ایران
کنگره ها

 آغاز ثبت نام بیست و چهارمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران در سایت http://ioac.ir