انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن

موضوع گفتگو : در شرایط فعلی کدامیک اولویت دارد؟ دکترای حرفه ای یا دکترای تخصصی اپتومتری؟ مشاهده مباحثه ها