انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن

موضوع گفتگو : ممهور نمودن نسخه عینک اپتومتریست ها با مهر دیگر متخصصین غیر قانونی و موجب تحمیل هزینه اضافی به مردم است. مشاهده مباحثه ها

موضوع گفتگو : اخذ جواز کسب علاوه بر پروانه تاسیس و مسئول فنی ساخت و فروش عینک طبی وزارت بهداشت توسط اپتومتریست ها مغایر با قوانین و آراء دیوان عدالت اداری است مشاهده مباحثه ها

موضوع گفتگو : اپتومتریست ها چگونه می توانند موجب ارتقاء شأن و جایگاه حرفه ای رشته اپتومتری شوند؟ مشاهده مباحثه ها