انجمن علمی اپتومتری ایران
اعضای هیأت مدیره

 

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر علی میرزاجانی  

ریاست انجمن

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور 

نائب رئیس انجمن

علی رضا جعفری 

دبیر انجمن

ناصر صادقپور مرادی 

خزانه دار انجمن

دکتر عباس عظیمی 

عضو هیات مدیره

عبداله فرزانه  

عضو هیات مدیره

جواد ملایی 

عضو هیات مدیره

شهرزاد نکونام

بازرس انجمن